Biuletyn Informacji Publicznej - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
http://mgopsbialarawska.bipstrona.pl

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

  1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

  2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

  3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.


Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Świadczenia rodzinne przysługują:

  1. obywatelom polskim;

  2. cudzoziemcom:

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE WYPŁACANE SĄ DO OSTATNIEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.