Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej

Zespół Interdyscyplinarny

Uchwałą Nr VIII/51/11 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 23 maja 2011 r. określony został tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania.

 

Zespół Interdyscyplinarny powołany został Zarządzeniem Nr 09/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska z dnia 28 lutego 2012 r.

  

Głównym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

 

Szczegółowe cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

 Celami szczegółowymi są:

 • poprawa skuteczności działań instytucji uprawnionych do przeciwdziałania przemocy,

 • określenie kompetencji instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 • wypracowanie wspólnej płaszczyzny w podejmowaniu działan naprawczych,

 • efektywne reagowanie instytucji pomocowych na sytuacje kryzysowe jako potencjalne i realne zagrożenia dla funkcjonowania rodzin, w tym efektywna pomoc w sytuacjach przemocy,

 • szybkie i skuteczne wdrażanie zaplanowanych działań.

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy: 

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.

 2. Opracowanie procedur postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy w rodzinie.

 3. Udzielanie wstępnej pomocy, wskazanie możliwości uzyskania pomocy interdyscyplinarnej dla wszystkich członków rodziny.

 4. Wyjaśnianie procedur 'Niebieskiej Karty”, kierowanie sprawców przemocy i osób doświadczających przemocy do specjalistycznych placówek.

 5. Opracowanie wspólnie z rodziną strategii wychodzenia z kryzysu.

 6. Aktywne poszukiwanie w społeczności lokalnej wsparcia rodzin zaprzyjaźnionych.

 7. Monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych.

 8. Poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy.

 9. Opracowanie wniosków do gminnych programów profilaktycznych.

 10. Posiadanie świadomości wzajemnych kompetencji składu Zespołu i jego ustawiczne kształcenie i modyfikowanie w zależności od potrzeb.

 11. Udzielanie pomocy, w szczególności psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa prawnego, socjalnego osobom i rodzinom, które mają trudności lub sygnalizują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych.

 12. Podejmowanie działań zmierzających do podniesienia wiedzy w zakresie kompetencji i obowiązków pracowników instytucji i placówek zobowiązanych do realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, którzy nie są członkami Zespołu.

 13. Podejmowanie działań profilaktycznych poprzez edukację społeczną i edukację rodzin.

 14. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego: 

 1. Maria Przyłuska - Przewodnicząca Zespołu, pracownik socjalny MGOPS;

 2. Agnieszka Oleksy – przedstawiciel Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( Pełnomocnik Burmistrza);

 3. Adam Kos – przedstawiciel komisariatu Policji w Białej Rawskiej;
 4. Grzegorz Malarowicz – przedstawiciel komisariatu Policji w Białej Rawskiej;

 5. Sylwia Toczek-Królak – przedstawiciel oświaty (gimnazjum w Białej Rawskiej);

 6. Halina Rataj – przedstawiciel służby zdrowia ( położna rodzinna w NZOZ „ESKULAP” w Białej Rawskiej;

 7. Marta Maciejak-Jankowska – prokurator Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej

 8. Jolanta Pietrzak – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

 

U W A G A !!!

 

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej.

 Pamiętaj, że prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc.

Jeżeli w Twoim otoczeniu jest osoba lub rodzina, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Cię i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy

zgłoś to do

 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej

osobiście lub zadzwoń pod nr telefonu

46 815 93 51 w godz. od 7 30- 1530 poniedziałek, wtorek, czwartek, w godz. od 730 do 1630 w środę, w godz. od 730 do 1430 w piątek

( zgłoszenie może być anonimowe)

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2015 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Słowikowska
Ilość wyświetleń: 1217
14 stycznia 2015 13:50 (Martyna Słowikowska) - Zmiana treści zakładki.
14 stycznia 2015 13:47 (Martyna Słowikowska) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl