Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

Od czego zależy przyznanie dodatku?

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku

Wysokość dodatku to 90 zł miesięcznie.

Jak jest wypłacany dodatek?

Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca, (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek)

Do wniosku należy dostarczyć:

  1. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

  2. zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

  3. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

UWAGA! W oświadczeniach, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wnioskodawca winien zawrzeć klauzulę następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2015 11:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Słowikowska
Ilość wyświetleń: 775
14 stycznia 2015 11:43 (Martyna Słowikowska) - Zmiana treści zakładki.
14 stycznia 2015 11:30 (Martyna Słowikowska) - Zmiana treści zakładki.
14 stycznia 2015 11:29 (Martyna Słowikowska) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl