Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

 

Od czego zależy przyznanie dodatku?

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

 

Wysokość dodatku

 

Wysokość dodatku to 90 zł miesięcznie.

 

Jak jest wypłacany dodatek?

 

Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca, (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek)

 

Do wniosku należy dostarczyć:

 

  1. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

  2. zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

  3. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

UWAGA! W oświadczeniach, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wnioskodawca winien zawrzeć klauzulę następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

 

Od czego zależy przyznanie dodatku?

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Wysokość dodatku

 

Wysokość dodatku to 50 zł miesięcznie.

 

Jak jest wypłacany dodatek?

 

Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca, (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek).

 

Aby otrzymać w/w dodatek we wrześniu i październiku koniecznym będzie złożenie we wrześniu wniosku o wypłatę dodatku. Do wniosku należy dostarczyć:

 

  • zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

 

UWAGA!. W oświadczeniach, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wnioskodawca winien zawrzeć klauzulę następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2015 11:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Słowikowska
Ilość wyświetleń: 803
14 stycznia 2015 11:42 (Martyna Słowikowska) - Zmiana treści zakładki.
14 stycznia 2015 11:26 (Martyna Słowikowska) - Zmiana treści zakładki.
14 stycznia 2015 11:23 (Martyna Słowikowska) - Dodanie nowej zakładki.