Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

  1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

  2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

  3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.


Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Świadczenia rodzinne przysługują:

  1. obywatelom polskim;

  2. cudzoziemcom:

  • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE WYPŁACANE SĄ DO OSTATNIEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2015 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Słowikowska
Ilość wyświetleń: 1242
14 stycznia 2015 11:18 (Martyna Słowikowska) - Zmiana treści zakładki.
14 stycznia 2015 11:03 (Martyna Słowikowska) - Zmiana treści zakładki.
14 stycznia 2015 11:03 (Martyna Słowikowska) - Dodanie nowej zakładki.